Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie otwarte

Ekspert

Specjalista w danej dziedzinie (biegły, rzeczoznawca) powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach, wchodzących w zakres jego kompetencji.

Ewaluacja

jest to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu procesu szkoleniowego. Innymi słowy, to umiejętność zbierania i analizowania informacji, pozwalających odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie zamierzenia zostały osiągnięte po szkoleniu.

finanse, szkolenie

Poręczenie wekslowe - zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla przez inną osobę.

ubezpieczenia, szkolenia otwarte

Osoba uprawniona / osoba uposażona - osoba fizyczna wskazana przez Członka Funduszu na rzecz której ma nastąpić po śmierci Członka Funduszu, wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

szkolenie, budowlane

Dom jednorodzinny - Budynek wolnostojący lub znajdujący się w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Mogą się w nim znajdować maksymalnie dwa wydzielone mieszkania lub jedno mieszkanie i lokal użytkowy o powierzchni do 30 proc. całkowitej powierzchni budynku.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy szkolenia na temat negocjacji zakupowych, poznanie różnych modeli prowadzenia negocjacji zakupowych, prze... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, poszerzenie świadomości w zakresie stylu zarządzania, nabycie umiejętności wpierania pracowników i zespołów poprzez... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do realiów pesymizm, odczuwany często jako powinność. Powoduje ... » więcej

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektyw... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin

szkolenia otwarte

Szkolenie: Organy spółek kapitałowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania organów spółek kapitałowych: Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, zasad powoływania i statusu członków ich wzajemnych relacji oraz funkcji tych organów.

Spółka kapitałowa jako osoba prawna działa przez swe organy. To ściśle prawnicze sformułowanie ma daleko idące konsekwencje praktyczne, aby bowiem wiedzieć jak wyglądać ma prawidłowe funkcjonowanie spółki trzeba znać funkcje jej organów, zasady powoływania ich członków oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi organami.

Korzyści ze szkolenia to:

Poznanie funkcji i pozycji poszczególnych organów spółek kapitałowych, zasad ich wzajemnej relacji, reguł powoływania, odwoływania i odpowiedzialności ich członków.

Szkolenie polecane dla:

Członkowie Zarządów, Członkowie Rad Nadzorczych, wspólnicy, prokurenci, dyrektorzy, pracownicy biura Zarządu, pracownicy działów prawnych.

Program szkolenia

 • Zarząd jako pracodawca.
 • Zasady zatrudniania Członków Zarządu, umowa o pracę, kontrakt menadżerski.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zasady określania składu Zarządu.
 • Prawa i obowiązki Członków Zarządu.
 • Kadencja a mandat Członków Zarządu.
 • Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.
 • Odpowiedzialność Członków Zarządu wobec spółki, wobec wierzycieli spółki.
 • Formy kontroli działalności Zarządu: nadzór właścicielski, indywidualna kontrola wspólników i akcjonariuszy, Rada Nadzorcza.
 • Zgromadzenie wspólników, Walne zgromadzenie.
 • Relacja z innymi organami spółki.
 • Sporządzanie protokołów, archiwizacja dokumentacji.
 • Zasady zwoływania obrad, kworum większości głosów, uczestniczenie przez pełnomocników.
 • Najczęściej występujące błędy związane ze zwoływaniem i przebiegiem.
 • Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna.
 • Rada Nadzorcza jako pracodawca.
 • Zarząd a Rada Nadzorcza, kompetencje i wzajemne relacje.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
 • Różnice w zasadach funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
 • Wykonywanie czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu.

Metody szkoleniowe

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje problemowe, sesje pytań i odpowiedzi, studia przypadków.

Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel szkolenia

Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z zatrudnianiem, technik rekrutacji i selekcji, oceny i wynagradzania pracownikow oraz planowania rozwoju kadry. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności komunikowania, postępowanie z ludźmi i wpływania na prawidłowy rozwój stosunków międzyludzkich w firmie.

Program szkolenia

 • Polityka kadrowa, jej cele i zadania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia i praktyka
 • Analiza pracy podstawą do rozwoju kompetencji, umiejętności i osobowości pracowników
 • Warunki efektywnych działań pracowników
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Kierowanie przebiegiem pracy i rozwojem pracowników
 • Umiejętności interpersonalne jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Eksmisja - wydając orzeczenie eksmisyjne, sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeśli eksmisja dotyczy kobiety w ciąży, osoby małoletniej, niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej oraz zamieszkałego z nią opiekuna. Jest zobowiązany też przyznać takie uprawnienie obłożnie chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osobom posiadającym status bezrobotnego oraz osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy. Nie ma takiego obowiązku w stosunku do wszystkich wymienionych osób, jeśli osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany albo utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego).

Ewidencja gruntów i budynków - Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

finanse, szkolenie dla firmy

Wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont, wykończenie). Wkład własny jest ustalany w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku.

szkolenia, ubezpieczenia

zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

 • spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
 • cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub budowli bądź poza nimi,
 • zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
 • nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
 • zalaniu wodą lub innym płynem pochodzącym spoza miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie.

graffiti - napisy, rysunki lub symbole zamieszczane w sposób niezgodny z przepisami prawa i wbrew woli Ubezpieczonego na elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych lub dachach ubezpieczonego mienia, a także ich zabrudzenie farbą lub inną substancją barwiącą.

szkolenia zamknięte, budowlane

Cokół - Najniższa część zewnętrznych ścian budynku. Może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do wyższej części ściany. Zwykle jest wykończony innym materiałem niż reszta elewacji, jego zadaniem jest ochrona budynku m.in. przed deszczem czy śniegiem.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, hotel konin,szkolenia