Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn,szkolenia, hotel ślesin

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia otwarte

Pokaz, demonstracja

jest to pokazanie, zademonstrowanie jakiegoś urządzenia, jego zasad działania lub też sposobu zachowania czy postępowania w określonych sytuacjach, zasadą pokazu jest to, iż wszystko dzieje się w ruchu. w warunkach naturalnych lub sztucznych. Celem jest ukazanie możliwości, zapoznanie z zasadami działania, przedstawienie właściwego sposobu lub metody postępowania

finanse, oferta szkolenia dla firm

Kredyt hipoteczny - koszty - Na koszty kredytu wpływa przede wszystkim jego oprocentowanie. Kredyty hipoteczne są z reguły kredytami o zmiennej stopie procentowej. To znaczy, że ich oprocentowanie będzie zmieniać się w okresach ustalonych przez bank w umowie kredytowej. Mogą to być zmiany dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne. Wpływa to na koszt kredytu hipotecznego. Na oprocentowanie składa się tzw. stopa referencyjna (WIBOR, LIBOR w zależności od waluty kredytu) czyli koszt pozyskania pieniądza przez bank oraz stała marża banku.
Nowością na rynku są stałe stopy procentowe. W tym wypadku oprocentowanie jest zamrażane na okres od 2-5 lat, w zależności od banku. Wszystkie informacje na temat wysokości oprocentowania, sposobu jego ustalenia i zmian są opisane szczegółowo w umowach kredytowych.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Stopa alokacji - Wskaźnik mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (m.in. za zarządzanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest opłata od składek. Odejmuje się także drobne kwoty związane z opłatami dla banku depozytariusza oraz obsługujących fundusz domów maklerskich. Pozostałą część fundusz inwestuje w papiery wartościowe, zgodnie z limitami wyznaczonymi przez ustawę.

szkolenie otwarte, budowlane

Jętka - poziomy element konstrukcji dachu, mający na celu przede wszystkim przenoszenie sił na krokiew symetryczną, jest elementem poddawanym ściskaniu. Inne nazwy bont, bant.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Cele szkolenia... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpow... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, poszerzenie świadomości w... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy szkolenia na temat negocjacji zakupowych, poznanie różnych modeli prowadzenia negocjacji zakupowych, prze... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale szkoleniowe, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia konin, szkolenia dla firm

szkolenia

Szkolenie: Organy spółek kapitałowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania organów spółek kapitałowych: Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, zasad powoływania i statusu członków ich wzajemnych relacji oraz funkcji tych organów.

Spółka kapitałowa jako osoba prawna działa przez swe organy. To ściśle prawnicze sformułowanie ma daleko idące konsekwencje praktyczne, aby bowiem wiedzieć jak wyglądać ma prawidłowe funkcjonowanie spółki trzeba znać funkcje jej organów, zasady powoływania ich członków oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi organami.

Korzyści ze szkolenia to:

Poznanie funkcji i pozycji poszczególnych organów spółek kapitałowych, zasad ich wzajemnej relacji, reguł powoływania, odwoływania i odpowiedzialności ich członków.

Szkolenie polecane dla:

Członkowie Zarządów, Członkowie Rad Nadzorczych, wspólnicy, prokurenci, dyrektorzy, pracownicy biura Zarządu, pracownicy działów prawnych.

Program szkolenia

 • Zarząd jako pracodawca.
 • Zasady zatrudniania Członków Zarządu, umowa o pracę, kontrakt menadżerski.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zasady określania składu Zarządu.
 • Prawa i obowiązki Członków Zarządu.
 • Kadencja a mandat Członków Zarządu.
 • Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.
 • Odpowiedzialność Członków Zarządu wobec spółki, wobec wierzycieli spółki.
 • Formy kontroli działalności Zarządu: nadzór właścicielski, indywidualna kontrola wspólników i akcjonariuszy, Rada Nadzorcza.
 • Zgromadzenie wspólników, Walne zgromadzenie.
 • Relacja z innymi organami spółki.
 • Sporządzanie protokołów, archiwizacja dokumentacji.
 • Zasady zwoływania obrad, kworum większości głosów, uczestniczenie przez pełnomocników.
 • Najczęściej występujące błędy związane ze zwoływaniem i przebiegiem.
 • Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna.
 • Rada Nadzorcza jako pracodawca.
 • Zarząd a Rada Nadzorcza, kompetencje i wzajemne relacje.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
 • Różnice w zasadach funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
 • Wykonywanie czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu.

Metody szkoleniowe

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje problemowe, sesje pytań i odpowiedzi, studia przypadków.

Szkolenie: Kodeks spółek handlowych, interpretacje zapisów po zmianach

Zakres tematyczny szkolenia: Rejestr spółek handlowych. Funkcjonowanie organów spółek: walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, zarząd. Spółki kapitałowe, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółki jednoosobowe. Praktyczne aspekty prawne i ekonomiczno-organizacyjne funkcjonowania spółek kapitałowych: umowa, statut, akt założycielski. Relacja: właściciel, rada nadzorcza, zarząd, spółka, kontrola działalności. Czynności związane z zakończeniem roku obrotowego i kalendarzowego spółki. Kształtowanie kapitału spółki: operacje na akcjach i udziałach, zasady podnoszenia i obniżania kapitału. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Zakończenie bytu prawnego i ekonomicznego spółki handlowej.

Szkolenie: Trening umiejętności zachowań asertywnych

Cele szkolenia

Zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Program szkolenia

 • Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego.
 • Zasady zachowania asertywnego (wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne).
 • Ćwiczenie umiejętności asertywnych (odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości, obrona własnych praw, radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi, wyrażanie własnego zdania i opinii).
 • Asertywne zarządzanie (budowanie zespołu, tworzenie atmosfery współpracy, zasady dobierania ludzi do zespołu, komunikacja w zespole, podejmowanie decyzji).
 • Asertywność w miejscu pracy (analiza różnych sytuacji w miejscu pracy wymagających asertywnego zachowania, takich jak: motywowanie, kontrolowanie, dyscyplinowanie, udzielanie i przyjmowanie ocen, zwalnianie).

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkoleń

Zasiedzenie - Nabycie lub utrata własności na skutek długotrwałego wykonywania prawa przez osobę nieuprawnioną.

finanse, szkolenia dla firm

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

katastrofa budowlana - zawalenie się ubezpieczonego budynku/lokalu tj. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego części.

szkolenie zamknięte, budowlane

Wilgotność powietrza - Poziom pary wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura w powietrzu, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Miarą wilgotności powietrza jest ilość pary wodnej [g] występująca w jednostce objętości powietrza [m3].

Grubość spoin - W tradycyjnych konstrukcjach (mur) wynosi od 6 do 40 mm. Od grubości spoiny zależy m.in. termoizolacyjność budynku oraz odporność na powstawanie spękań. Im grubsze są spoiny, tym słabsza jest konstrukcja ściany i tym więcej ciepła może uciekać z budynku.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. szkolenia mikorzyn,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, szkolenia konin