Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie zamknięte

Wykład

jest to przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany określonej teorii, poglądów lub koncepcji naukowej, z reguły uzupełnionej komentarzem własnym wykładającego. Wykładowca może wykładać teorie własne lub cudze.

finanse, oferta szkoleniowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - RRSO to wyrażony w procentach koszt całkowity kredytu wraz z odsetkami, prowizją, ubezpieczeniem kredytu i innymi opłatami. RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od kwoty, czasu spłaty oraz innych kosztów.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Wartość aktywów netto - Ustalona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań funduszu.

szkolenia dla firm, budowlane

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - to:

 • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
 • podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, poszerzenie świadomości w zakresie stylu zarządzania, n... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy szkolenia na te... » więcej

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Cele szkolenia: Zapoznanie Uczestników z zakresem obowiązków jako Pracown... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do realiów pesymizm, odczuwany często jako powinność. Powoduje on, że porażki przyjmujemy jak... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, konferencje, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Techniki i metod oceny pracowników

Szkolenie, którego uczestnicy to przede wszystkim osoby zajmujące się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz osoby opracowujące systemy ocen pracowniczych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę projektowania, wdrożenia i wykorzystania dla celów przedsiębiorstwa systemu okresowych ocen pracowniczych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Wiedza dotycząca zasad i metod oceny pracowniczej. Praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, wdrożeniem i wykorzystaniem zakładowego systemu ocen pracowniczych.

Cel szkolenia

Cel teoretyczny szkolenia dotyczy przedstawienia podstaw organizacyjno - psychologicznych oceny pracy oraz prezentacji technik i metod oceny. Cel praktyczny szkolenia obejmuje kształcenie umiejętności budowy poprawnego arkusza oceny oraz analizy wyników.

Program szkolenia

 • Proces oceny pracowników.
 • Typowe problemy i błędy oceny pracowników.
 • Ocena pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Przykładowe techniki oceny: relatywne, absolutne.
 • Wybrane złożone metody: Metoda 360 stopni. Assesment Center.
 • Projektowanie systemu ocen pracowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania oceny pracowników.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące wykorzystania przedstawianych metod oraz projektowania systemu ocen pracowniczych, dyskusja końcowa dotycząca zalet, wad a także barier wdrożenia systemu ocen pracowniczych.

Szkolenie: Organy spółek kapitałowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania organów spółek kapitałowych: Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, zasad powoływania i statusu członków ich wzajemnych relacji oraz funkcji tych organów.

Spółka kapitałowa jako osoba prawna działa przez swe organy. To ściśle prawnicze sformułowanie ma daleko idące konsekwencje praktyczne, aby bowiem wiedzieć jak wyglądać ma prawidłowe funkcjonowanie spółki trzeba znać funkcje jej organów, zasady powoływania ich członków oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi organami.

Korzyści ze szkolenia to:

Poznanie funkcji i pozycji poszczególnych organów spółek kapitałowych, zasad ich wzajemnej relacji, reguł powoływania, odwoływania i odpowiedzialności ich członków.

Szkolenie polecane dla:

Członkowie Zarządów, Członkowie Rad Nadzorczych, wspólnicy, prokurenci, dyrektorzy, pracownicy biura Zarządu, pracownicy działów prawnych.

Program szkolenia

 • Zarząd jako pracodawca.
 • Zasady zatrudniania Członków Zarządu, umowa o pracę, kontrakt menadżerski.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zasady określania składu Zarządu.
 • Prawa i obowiązki Członków Zarządu.
 • Kadencja a mandat Członków Zarządu.
 • Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.
 • Odpowiedzialność Członków Zarządu wobec spółki, wobec wierzycieli spółki.
 • Formy kontroli działalności Zarządu: nadzór właścicielski, indywidualna kontrola wspólników i akcjonariuszy, Rada Nadzorcza.
 • Zgromadzenie wspólników, Walne zgromadzenie.
 • Relacja z innymi organami spółki.
 • Sporządzanie protokołów, archiwizacja dokumentacji.
 • Zasady zwoływania obrad, kworum większości głosów, uczestniczenie przez pełnomocników.
 • Najczęściej występujące błędy związane ze zwoływaniem i przebiegiem.
 • Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna.
 • Rada Nadzorcza jako pracodawca.
 • Zarząd a Rada Nadzorcza, kompetencje i wzajemne relacje.
 • Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
 • Różnice w zasadach funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
 • Wykonywanie czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu.

Metody szkoleniowe

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje problemowe, sesje pytań i odpowiedzi, studia przypadków.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia dla firm

Hipoteka umowna - jej ustanowienie wymaga zawarcia umowy. Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa tylko dla oświadczenia woli właściciela nieruchomości ustanawiającego hipotekę. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oświadczenia przez wierzyciela (może ono nastąpić w dowolnej formie). Uproszczony sposób ustanowienia hipoteki umownej przewidują przepisy prawa bankowego dla zabezpieczenia wierzytelności banków. Dokumenty bankowe zastępują notarialne oświadczenie woli właściciela nieruchomości i stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej. Dla zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze umowy, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (jest to tzw. hipoteka łączna umowna).

finanse, szkolenie

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

nadbudowa - podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku.

katastrofa budowlana - zawalenie się ubezpieczonego budynku/lokalu tj. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego części.

szkolenie zamknięte, budowlane

Ściana piwniczna - Jest konstrukcyjnym elementem budynku przenoszącym obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy i stropy fundamentowe. Jednocześnie pełni funkcję oddzielającą pomiędzy gruntem i pomieszczeniem piwnicznym.

Przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin